Rekrutacja, zapisy

Projektem „Równe szanse na starcie – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Pułtusk” zostanie objętych 31 gospodarstw domowych, spełniających kryteria kwalifikowalności Beneficjentów końcowych projektu, z terenu Gminy Pułtusk. W ramach projektu zostanie zapewniony dostęp do Internetu osobom zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności.
Beneficjentami końcowymi projektu mogą być uczniowie szkół (jednostek oświatowych podległych Gminie Pułtusk), którzy są uprawnieni do pobierania stypendiów socjalnych i osiągają najlepsze wyniki w nauce. Pomoc w postaci sprzętu komputerowego z dostępem do Internetu, powinna trafić właśnie do najzdolniejszych dzieci i młodzieży, ponieważ w dłuższej perspektywie czasowej, zwrot z inwestycji w edukację młodego pokolenia jest największy.

Regulamin