Ogłoszenie o przetargu

Gmina Pułtusk w dniu 18.02.2014 r. ogłosiła przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego z oprogramowaniem wraz z usługą szkoleniową w zakresie obsługi komputera i usługą dostępu do Internetu w ramach projektu Równe szanse na starcie – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Pułtusk realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion. Termin składania ofert: 27.02.2014 r. godz. 10.00
Szczegółowe informacje znajdują sie na stronie www.bip.pultusk.pl