Ogłoszenie o przetargu

Gmina Pułtusk w dniu 18.02.2014 r. ogłosiła przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego z oprogramowaniem wraz z usługą szkoleniową w zakresie obsługi komputera i usługą dostępu do Internetu w ramach projektu Równe szanse na starcie – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Pułtusk realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion. Termin składania ofert: 27.02.2014 r. godz. 10.00
Szczegółowe informacje znajdują sie na stronie www.bip.pultusk.pl

 

Rekrutacja, zapisy

Projektem „Równe szanse na starcie – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Pułtusk” zostanie objętych 31 gospodarstw domowych, spełniających kryteria kwalifikowalności Beneficjentów końcowych projektu, z terenu Gminy Pułtusk. W ramach projektu zostanie zapewniony dostęp do Internetu osobom zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności.
Beneficjentami końcowymi projektu mogą być uczniowie szkół (jednostek oświatowych podległych Gminie Pułtusk), którzy są uprawnieni do pobierania stypendiów socjalnych i osiągają najlepsze wyniki w nauce. Pomoc w postaci sprzętu komputerowego z dostępem do Internetu, powinna trafić właśnie do najzdolniejszych dzieci i młodzieży, ponieważ w dłuższej perspektywie czasowej, zwrot z inwestycji w edukację młodego pokolenia jest największy.

Regulamin

Czytaj więcej

Zaczynamy realizację projektu

Celem projektu „Równe szanse na starcie – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Pułtusk” jest zapewnienie dostępu do Internetu osobom z 31 gospodarstw domowych zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności, zapewnienie szkoleń komputerowych oraz internetowych osobom zagrożonym wykluczeniem, a także zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem do 8 jednostek gminnych.