Strona główna

Projekt  „Równe szanse na starcie – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Pułtusk” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, działania 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” osi priorytetowej 8 „Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności”

Celem projektu „Równe szanse na starcie – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Pułtusk” jest zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu zidentyfikowanej grupie 31 gospodarstw domowych z terenu Gminy Pułtusk, zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji ekonomicznej i/lub niepełnosprawności. Uczestniczące w projekcie gospodarstwa domowe uzyskają dostęp do szerokopasmowego Internetu, w okresie realizacji projektu, a także sprzęt komputerowy. Dodatkowo 8 jednostek podległych Gminy Pułtusk zostanie objętych projektem w ramach działań koordynacyjnych.

Strony internetowe, które warto odwiedzić:
www.europa.eu
www.poig.gov.pl
www.mrr.gov.pl
www.wwpe.gov.pl